PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných štátnych aj európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame len s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v platnom znení a tiež nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť, tj. SPORTISIMO s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, IČ: 44156979, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 53025/B, je tzv. správcom osobných údajov, ktorý je registrovaný Úradom pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Aké osobné údaje uchovávame?
Uchovávame tie informácie, ktoré sme od Vás s Vaším súhlasom získali, napríklad, keď ste si u nás kúpili tovar, zaregistrovali sa do našich e-shopov, zúčastnili sa súťaží, keď ste si objednali zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailových správ alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom. Najčastejšie sa jedná o meno a priezvisko, e-mail, adresu a prípadne u registrovaných zákazníkov heslo, dátum narodenia (vek), telefónne číslo a pohlavie. V okamihu, keď nás prvýkrát kontaktujete, vytvoríme si v našej databáze Váš profil. Akékoľvek ďalšie osobné údaje/informácie, ktoré nám neskôr predáte, sa v ňom taktiež ukladajú.

 

2. K čomu tieto údaje využívame?
Tieto údaje využívame pre účely: (i) plnenia Vašich objednávok (uzavretých kúpnych zmlúv) a s nimi spojených práv (prípadné reklamácie apod.), identifikácie zmluvných strán a evidencie týchto objednávok/zmlúv (“údaje pre účely zmluvy”)a (ii) marketingové účely našej spoločnosti, tj. zasielanie všeobecných obchodných oznámení, zasielanie užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama, zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských), zasielaním dotazov o spokojnosti a hodnotenia predávajúceho, nákupu či tovaru, zasielaním iných informácií, dotazov či žiadostí súvisiacich so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja tovaru a prieskumov mienky kupujúceho a zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V budúcnosti môžu vzniknúť iné oprávnené dôvody/účel pre spracovanie/uchovávanie Vašich údajov a o tom Vás budeme vždy informovať vrátane prípadnej žiadosti o Váš súhlas.

 

3. Ako dlho sa osobné údaje archivujú?
Vaše osobné údaje pre účely zmluvy sú spracovávane/uchovávane po dobu desiatich (10) rokov. Vaše osobné údaje pre účely klubu sú spracovávane/uchovávane po dobu piatich (5) rokov. Vaše osobné údaje pre účely marketingu sú spracovávane/uchovávane po dobu troch (3) rokov.

 

4. Môžete zistiť, aké údaje o Vás vedieme?
Áno. Môžete kedykoľvek získať všetky informácie o údajoch, ktoré o Vašej osobe evidujeme.

 

5. Môžete zažiadať o vymazanie údajov evidovaných o Vašej osobe a zakázať ich používanie?
Áno. Samozrejme máte kedykoľvek možnosť zažiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich údajov, e-mailom na e-mailovú adresu: klub@sportisimo.sk nebo eshop@molo-sport.sk, prípadne poštou či inou vhodnou formou komunikácie s našou spoločnosťou na kontaktoch uvedených na našich webových stránkach. Vaše prianie splníme okamžite, najmä zrušíme zasielania marketingových materiálov apod. podľa Vašej žiadosti.

Zasielanie/odber obchodných oznámení môžete tiež kedykoľvek ukončiť (odhlásiť sa) v rámci príslušného odkazu (prolinku) v príslušnom obchodnom oznámení.

V určitých prípadoch, keď tak umožňuje/vyžaduje právna úprava, budú Vaše osobné údaje našou spoločnosťou uchované a nemôžu byť odstránené/zmazané, jedná sa o prípad údajov pro účely zmluvy a súbor bude zablokovaný, ale nie vymazaný. Uchovanie týchto údajov, vždy však maximálne po vyššie uvedú dobu, je dôležité pre prípadné uplatňovanie a riešenie vzájomných práv týkajúcich sa predaného tovaru.

 

6. Predávame Vaše osobné údaje tretím stranám?
Nie, Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu nepredávame žiadnym tretím stranám k inému ako vyššie uvedenému účelu (ďalšiemu využitiu), najmä Vaše osobné údaje nie sú predávané, prenajímané ani vymieňané. Pokiaľ poveríme iné spoločnosti – tzv. spracovateľov (zariadení na spracúvanie dát) prevedením/dokončením našich úloh (napr. zasielaním informácií), potom samozrejme po týchto spoločnostiach taktiež vyžadujeme zodpovednú ochranu Vašich údajov a také spoločnosti majú povolenie užívať Vaše údaje len a výhradne k zadaným účelom. Aj u takých spoločností vyžadujeme, aby zaobchádzali s údajmi v súlade s týmto prehlásením o ochrane dát a s príslušnou legislatívou.

 

S Vašimi osobnými údajmi tak môžu prísť do styku/spracúvať ich (pre vyššie uvedené účely) napr. poskytovateľ marketingových služieb spoločnosť Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8, alebo iná k týmto účelom využívaná spoločnosť, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií spĺňajúcich podmienky ochrany osobných údajov.

 

7. Bezpečnosť osobných údajov
Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu zo strany nepovolaných osôb. Rovnako tak naša spoločnosť dodržiava aj ďalšie bezpečnostné opatrenia slúžiace k ochrane Vašich osobných údajov.

 

8. Ďalšie práva v súvislosti s ochranou/využitím osobných údajov
Ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracované, máte tiež tieto ďalej uvedené práva:
     - požadovať po nás informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané,
     - vyžiadať si u nás prístup k osobným údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania,
     - požadovať po nás výmaz osobných údajov – a to však s výnimkou údajov spracovávaných pre účely zmluvy,
     - na prenositeľnosť údajov k inému subjektu (na Vašu žiadosť predáme Vami určenej tretej osobe Vaše u nás evidované osobné údaje),
     - požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
     - vzniesť u nás námietku ohľadne spracovania osobných údajov, ktorú budeme riešiť,
     - podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) 

     - na súdnu ochranu, keď máte za to, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

 

Samozrejme sa budeme snažiť úplne vyhovieť všetkým Vašim iným oprávneným požiadavkám a požiadavkám, ktoré budeme schopní ohľadne spracovania Vašich osobných údajov splniť.

Radi by sme Vás informovali, že dozorovým orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Ďalšie informácie o ochrane a spracovaní Vašich osobných údajov môžu byť uvedené inde na našich webových stránkach.

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí apod. nás na našich kontaktoch neváhajte kedykoľvek osloviť.